გახდი ინვესტორი

დარეგისტრირდი

გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია. ჩვენ მკაცრად ვიცავთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და კონფიდენციალობის წესებს.

გაიარე იდენტიფიკაცია

დაწყებამდე ჩვენ დაგისვამთ რამდენიმე შეკითხვას, რათა დავრწმუნდეთ თქვენს საინვესტიციო მზაობაში.

აირჩიე პროექტი

გაეცანით სხვადასხვა სფეროს, დაფინანსების ეტაპის და ტიპის (წილი, სესხი, ჯილდო) ბიზნეს- პროექტებს და გააკეთეთ არჩევანი.

გააკეთეთ ინვესტიცია

გახსოვდეთ მაღალი უკუგება მაღალი რისკს მოიცავს. პორტფელის დივერსიფიკაციის მიზნით გაანაწილეთ სახსრები პროექტებს შორის.

ხშირად დასმული კითხვები

ქრაუდფანდინგი  (Crowdfunding) ანუ სახალხო დაფინანსება არის  პროექტის ან საწარმოს დაფინანსების პრაქტიკა, როდესაც დიდი რაოდენობის ადამიანების მონაწილეობით (უმეტესად ონლაინ) ხდება  მცირე თანხების მოზიდვა ამ პროექტის ან საწარმოს განსავითარებლად.

სასწავლო კურსი შემუშავებულია მეწარმეობის სწავლების ყველაზე თანამედროვე მეთოდების საფუძველზე და შედგება ათი სესიისგან. სესიები იმართება კვირაში ორჯერ სამუშაო საათების შემდეგ. კურსს უძღვებიან კრისტალის გამოცდილი მენეჯერები. ის შედგება სამი ბლოკისგან: შესავალი-მეწარმეობის საფუძვლები, მომხმარებლის აღმოჩენა და ბიზნეს-იდეის პრეზენტაცია. სასწავლო კურსი ორიენტირებულია დაეხმაროს თითოეულ მონაწილეს მისი კონკრეტული ბიზნეს-იდეა აქციოს განხორციელებად და მასშტაბირებად ბიზნეს-მოდელად, რომელიც მზად იქნება ინვესტორების მიერ დაფინანსებისთვის.

თავდაპირველად CrystalCrowd-ზე განთავსდება მხოლოდ ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლის მონაწილეთა ბიზნეს-პროექტები. მოგვიანებით, პლატფორმა მზად იქნება განიხილოს ინოვაციური და პერსპექტიული ბიზნეს-განაცხადები ნებისმიერი მეწარმისგან.